วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ อาคารกิจเสรี   ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมเสวยพระกระยาหารกลางวันเป็นการภายใน ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จเพื่อชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด              

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้รับเกียรติและความไว้วางใจเป็นอย่างสูง ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศทางด้านอาหารและการให้บริการ โดยได้รับมอบหมายให้จัดสำรับและโต๊ะเสวยพระกระยาหาร โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ