คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/1_draft/e_bid30631.pdf

ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning