มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. SDU Application เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประกอบด้วยเมนู
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News) ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (Information) สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (Tour) รายการอาหารแต่ละโรงอาหาร (Canteen) และสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ (Media)
2. SDU 4S เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษาประกอบด้วยเมนู
ข้อมูลส่วนตัว (Profile) ปฏิทินวิชาการ (Academic Calendar) สถานะลงทะเบียน (Enrollment) ผลการเรียน (Grade) สถานะการชำระเงิน (Payment) อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) แหล่งเรียนรู้ (Library) การประเมิน
(Assessment) สถานะคำร้อง (Request) และแผนที่ (Map)

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการรับข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งานได้แล้ว ทั้งที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iOS
คู่มือการใช้งาน SDU Application
คู่มือการใช้งาน SDU 4S

ครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ จริงหรือ? ฟังความเห็น ดอกเตอร์จากสวนดุสิต พูดถึงเรื่องนี้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัด นำโดย คณะวิทยาการจัดการจัดงาน Insight SDU TCAS 64 ออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา ปี 64