คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/objective_plan/spread_network_computer_Supan.pdf

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดอบรม “Ballet for kids” รอบ Winter Season สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป อบรมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 11 มีนาคม 2564 (รวม 12 ชั่วโมง)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓