คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_buy_digital_tools_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch & Module) สำหรับห้องแม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลและตู้ MDF อาคารจันทร์เจริญ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง