คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/3_outcome/e_bid30633.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษา ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบน้ำทิ้ง โรงล้างบริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง