คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_buy_switch_module.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบน้ำทิ้ง โรงล้างบริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาอากาศดิจิทันและอุปกรณ์ติดตั้งอาคารจันทร์เจริญ และอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง