คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_setup_infarstructure.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch & Module) สำหรับห้องแม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง