ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(17)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับ เดือนตุลาคม 2563, การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบเรื่องพนักงานโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  

 

 

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี