ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษ/2563 โดยมีวาระสำคัญ เช่น (ร่าง) ประกาศการเทียบโอนผลการเรียนระบบคลังหน่วยกิต และการประเมินผลการศึกษาตามข้อบังคับหน่วยกิตเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นสวนดุสิตผ่านการประกอบอาหารตำรับสวนดุสิต
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563