มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นสวนดุสิตผ่านการประกอบอาหารตำรับสวนดุสิต อาทิ ต้มยำกุ้ง ไข่ยัดไส้ ยำหมูย่าง ทับทิมกรอบ และผลไม้ตัดแต่ง เพื่อบริการวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ที่เรียนในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การคิดเมนูอาหาร การจัดเตรียม การปรุง การจัดวางจาน การจัดเสิร์ฟ มารยาทบนโต๊ะอาหาร รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามแบบอย่างความเป็นสวนดุสิต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นางสาวสุรีรัตน์  จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม สอนเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร การให้บริการบนโต๊ะอาหาร การจัดวาง จัดเสิร์ฟ นางสาวศิวะพร  โพธิ หัวหน้างานซ่อมบำรุง กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สอนการตัดแต่งผลไม้สำหรับการจัดงาน กิจกรรม หรือวาระพิเศษต่างๆ  พร้อมทั้งยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทวี  ธนสัมบัณน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤทัย  ศรีทองเกิด  จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอาจารย์นุชนาฏ  กุลวิทย์ จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม คือ อาจารย์พรพิมล  นามวงศ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  และอาจารย์วรรณิกา เกิดบาง สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9 และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ โถงแอร์หน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มสด. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง)
ม.สวนดุสิต การประชุมคณบดี ครั้งพิเศษ/2563