ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง)โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีณ ห้อง 852 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563โดยโครงการฯ นี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมอบรม

    โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2563ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการและ CSR "จากชุมชนสู่เมือง"
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นสวนดุสิตผ่านการประกอบอาหารตำรับสวนดุสิต