หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการบริการวิชาการ และ CSR “จากชุมชนสู่เมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ การเรียน การสอนกับการบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการนำความเชี่ยวชาญในศาสตร์การตลาดมาใช้ ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้พิการทางการมองเห็น รายนามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง คือ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไทร จังหวัดพังงา (2) วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ (4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะ (น้ำพริกลุงพุด) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (5) วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ (6) วิสาหกิจชุมชนปายขนมเบื้อง จังหวัดนนทบุรี (7) สมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ณ ลานกิจกรรม และห้อง 1109 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(20)/2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มสด. จัดพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง)