หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยเป็นการแนะนำแนวทางในการฝึกปฏิบัติการสอนและอธิบายรายละเอียดในการจดบันทึกเล่มรายงานการปฏิบัติการสอนต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแจกเล่มนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ขัติยดา ไชยโย บรรณาธิการสำนักพิมพ์จาก บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) ให้กับนักศึกษาอีกด้วย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก​ 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร – นักศึกษา ครั้งที่ 2