วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DP11 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะครูบุคลากร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  และ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน สถานที่การจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิม หอพักนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมให้การต้อนรับ 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 14
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนในสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563