ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(19)/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม เรื่อง บุคลิกภาพและการแต่งกายของนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารโครงการสำนักงานสีเขียว รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ การปรับปรุงระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) 1.แผนปฏิบัติงานการจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  2.การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(Less Emission Support Scheme: LESS) 3.การจัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : New Normal New World by SDU Delivery”  และกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร 

  

กองประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรม สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open  House เตรียมน้อง ให้พร้อมลุย TCAS'64 ครั้งที่ 1
ศูนย์ฯ หัวหิน ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์จากศิษย์เก่า สู่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน