ลงทะเบียนอบรม https://sdupersonnel.wixsite.com/sdupersonnel/ebooking

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรม จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 40 คน

🔹รุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563
🔹รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563
🔹รุ่นที่ 3 วันที่ 6 – 7 มกราคม 2564
🔹รุ่นที่ 4 วันที่ 13 – 14 มกราคม 2564
🔹รุ่นที่ 5 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2564

📍สถานที่จัดอบรม📍
รุ่นที่ 1 – 2 : อบรม ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
รุ่นที่ 3 – 5 : อบรม ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งการอบรม ผ่านระบบออนไลน์

https://sdupersonnel.wixsite.com/sdupersonnel/ebooking

➖➖➖➖➖➖➖➖
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบริหารงานบุคคล
☎️02-244-5153

ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น ๔ อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง