กองประชาสัมพันธ์ Service Center ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำ แนะแนวทาง และการวางแผนให้คำปรึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล คงสถิตสถาพร  รักษาการผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยคณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียน ที่มีความฝันและความสนใจเข้าเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ ห้องปฏิบัติการบนเครื่องบิน ผู้โดยสารชั้น Business Class มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จำลองบรรยากาศการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบิน Inflight Safety Demonstration และทดลองการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพูดคุยชีวิตเด็กการบินสวนดุสิต รวมถึงการเตรียมตัว การสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย และซื้อขนมอร่อยจาก Home Bakery

กองประชาสัมพันธ์ Service Center ขอขอบคุณ คณบดี คณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึง Home Bakery ที่ให้การสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มในการต้อนรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

  

 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดลําปาง ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ บ้านโป่งน้ำร้อน อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(19)/2563