วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดลําปาง ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ บ้านโป่งน้ำร้อน อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง          ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการตามแผนของศูนย์ฯ โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี และ รายวิชาการสัมมนาวิจัยเบื้องต้นในธุรกิจการบิน โดยนักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ การสํารวจพื้นที่ในเขตชุมชน การเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ่อน้ำร้อน และพื้นที่ทำการเกษตร อีกทั้งยังได้ เรียนรู้กิจกรรมวิถีชุมชนในฤดูกาล เช่น ตีข้าว ทอผ้า เป็นต้น รวมถึงได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะร่วมกับคณะทำงานและชุมชนเพื่อการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน ณ ปัจจุบัน ที่มองว่าห้องเรียนไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียน แต่มองถึงว่าห้องเรียน คือ ชุมชน ห้องเรียนคือ สถานประกอบการ และองค์ความรู้ คือ ประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับจากสถานการณ์ที่เป็นจริง 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม SDU Freshy Day 2020 "งานวัดสุขขี วิถีสวนดุสิต" ภายใต้โครงการเพชรสวนดุสิต ประจำปี 2563
กองประชาสัมพันธ์ ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรม สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open  House เตรียมน้อง ให้พร้อมลุย TCAS'64 ครั้งที่ 1