ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม SDU Freshy Day 2020 “งานวัดสุขขี วิถีสวนดุสิต” ภายใต้โครงการเพชรสวนดุสิต ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และค้นหาดาวเดือนประจำปี 2563 โดยภายในงานมีผู้ที่รับรางวัล ดังนี้

 

ประเภท ดาว  ประจำปี 2563

ชนะเลิศ (กุลสตรีสวนดุสิต) นางสาวธนพร เทพา (น้องพลอย)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวนริศรา เทวัญ (น้องลูกพลับ)

สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวนันทัชพร อายุยืน (น้องอ้อน)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ประเภท เดือน ประจำปี 2563

ชนะเลิศ (สุภาพบุรุษสวนดุสิต) นายปฏิญญา ปาปุ๊กปลูก (น้องบูม)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายวสวัตติ์ หล้าบ้านโพน (น้องโบ๊น)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐวุฒิ วงค์ปัน (น้องกั้ง)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ประเภท ดาวเทียม ประจำปี 2563

ชนะเลิศ (สาวสวรรค์ชั้นสวนดุสิต) นายพีรดนย์ พานธงรักษ์ (น้องฟลุ๊ค)

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติ "วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น": Japanese Chopsticks Culture Workshop
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดลําปาง ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ บ้านโป่งน้ำร้อน อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง