หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติ “วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น”: Japanese Chopsticks Culture Workshop มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเพื่อให้ตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียน 11 ห้อง 11608 เวลา 13.00-16.30 น. 

  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม SDU Freshy Day 2020 "งานวัดสุขขี วิถีสวนดุสิต" ภายใต้โครงการเพชรสวนดุสิต ประจำปี 2563