ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ การทำงานวิจัย โดยมี ดร.สุชาดา คุ้มสลุด ประธานคณะกรรมการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2563-2567และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวางแนวทาง การพัฒนางานวิจัย ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรมเตรียมเปิดพอร์ต พิชิต TCAS 64 รอบ Portfolio
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563