กองประชาสัมพันธ์  Service Center  ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ   และ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  จัดกิจกรรม “สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open  House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 2 “  ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำแนวทางและการวางแผนให้คำปรึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ นายไพศาล คงสถิตสถาพร  รักษาการผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย คณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ Service Center  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุก น้องๆได้รับความรู้และพูดคุยกับอาจารย์ รุ่นพี่  และการเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนวิชาการดำเนินการและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ โรงแรมสวนดุสิตเพลส   รวมถึงการเตรียมตัวการสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ และก่อนกลับได้ซื้อขนมอร่อยจาก Home Bakery 

งานนี้กองประชาสัมพันธ์ Service Center ขอขอบคุณ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  รวมถึง Home Bakery ที่ให้การสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มในการต้อนรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 8
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality