ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมเปิดพอร์ต พิชิต TCAS 64 รอบ Portfolio โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลากหลายโรงเรียน และได้รับเกียรติจาก ดร.กัญญทอง หรดาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน บรรยายเรื่อง สุดยอด “TIP & TRICK” เทคนิคในการทำพอร์ต และในช่วงท้ายของกิจกรรม รับฟังข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ณ ห้อง Smart Classroom 2210 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality
การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย