กองประชาสัมพันธ์  Service Center  ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน  จัดกิจกรรม “สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open  House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS’64 ครั้งที่ 4 “  ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำแนวทางและการวางแผนให้คำปรึกษา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือนและนักศึกษาร่วมเสวนา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและการประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อจบการศึกษา นำโดย  อ.ดร.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อ.จารุณี วิเทศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ผศ.ดร.นราธิป ปุนเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ ศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน

พร้อมกันนี้ นักศึกษา คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการเรียนในสาขาที่เรียนในปัจจุบันด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุก น้องๆได้รับความรู้และพูดคุยกับอาจารย์ รุ่นพี่ และการเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน ทดลองทำอาหารและเครื่องดื่มง่ายๆ รวมถึงการเตรียมตัว การสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ และก่อนกลับได้ซื้อขนมอร่อยจาก Home Bakery ด้วย ณ Service Center ,Dusit Bristro และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2563 

กองประชาสัมพันธ์ Service Center ขอขอบคุณ บุคลากรและคณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา โรงเรียนการเรือน รวมถึง Home Bakery ที่ให้การสนับสนุนขนมและเครื่องดื่มในการต้อนรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ