สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย และ ดร.วาสนา จักร์แก้ว จัดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานโทอิค (TOEIC) และการสอบ Post-test สำหรับนักศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน TOEIC ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563