ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน คณะ โรงเรียน สถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระเรื่องรูปแบบการนำเสนอตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยและด้านการบริหารจัดการ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563