ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปางจัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และมุ่งสู่การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 และ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ถูกวิธี สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยในระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือก่อนถึงโรงพยาบาล  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการผู้ป่วยพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ. ลำปางและคณะทีมงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมชั้น 2 มสด.ศูนย์ฯลำปาง