ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Leaning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”รุ่นที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการออกแบบชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสรูมเกมเป็นพื้นฐาน และสามารถออกแบบ พัฒนา ผลิตเกมนำไปใช้ในชั้นเรียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ ดร.พรชุลี ลังกา และผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมี ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต