โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม” ให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากครูอุไรวรรณ โชติชุษณะ ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และวิทยากรจากกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรม ได้แก่ นายไพศาล คงสถิตสถาพร นายธีรพจน์ จินดาเดช นายพศิน อินทา และนางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563