คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ Green & Clean University 2019 (พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)ได้จัดการขยะเศษอาหารภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพสูง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง โดยนักศึกษาได้นำเสนอโครงการได้คะแนนเป็นที่ 1  ในระดับมหาวิทยาลัยของภาคกลาง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่จัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ฝึกปฏิบัติจริงและมีทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเป็นเยาวชนของประเทศที่มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างทักษะและเพิ่มมูลค่าให้ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 13 สถาบันอุดมศึกษาพึงเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ