ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-เรื่อง-การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (คลิก)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนโทอิค (TOEIC) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้นั้น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พิชิต TOEIC 1” และ “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ครั้งละ ๒ ชั่วโมง) รวมการอบรมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้
กำหนดการรับสมัครอบรม
๑. ผู้สมัคร (ทุกรหัส) ที่มีผลสอบ TOEIC แล้วจึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครอบรม “พิชิตโทอิค” ได้
๒. หลักสูตร “พิชิตโทอิค ๑” สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEIC ระหว่าง ๐ – ๓๔๙ คะแนน
๓. หลักสูตร “พิชิตโทอิค ๒” สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ ๓๕๐ คะแนน ขึ้นไป แต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพิชิตโทอิค ๑ มาแล้ว เท่านั้น
๔. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
๕. ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรละ ๑,๕๐๐ บาท (สมัครอบรมได้คราวละ ๑ หลักสูตร)
๖. ช่องทางการสมัคร ดังนี้
๖.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง ๑๒๑๓) อาคาร ๑ ชั้น ๒ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๒ สมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/32WTbXg
ทั้งนี้ นักศึกษาที่สมัครและเข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) และมีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้ผลสอบสมัครอบรมภาษาอังกฤษพิชิตโทอิค (รุ่นที่ ๓) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดดังแนบ)

ขอเชิญบุคลากร ม.สวนดุสิต เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออนไลน์
สาขาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงนิทรรศการ “นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในยุค New Normal”