คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา สมเนตร สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติ ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติและปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  วันที่ 17 ธันวาคม 2563