ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด(ส่วนปรับปรุงระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็น (Chiller) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงพร้อมตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง