ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (คลิก)

ส.ค.ส 2564 จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6 (17)/2563