ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย