คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 3/2563