ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563
แบบใบสมัครและแบบเสนอชื่อ

ประกาศ(ร่าง)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓