รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ กองประชาสัมพันธ์ เข้าบันทึกวีดีโอพระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16,17,18, ธรรมยุต ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร วันที่ 29 ธันวาคม 2563