มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับบุคลากรสายบริการ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี