คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/1_draft/e_bid_supan.pdf

ประกาศ(ร่าง)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศุนย์ยกระดับทักษาด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์