รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2021/2022-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม