การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประเทศรุ่นที่ 25 (People’s Audit/PA 25)-สถาบันพระปกเกล้า