ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุกปาฐะ) พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ-สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)