คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน-สู้โควิด-19ไปด้วยกัน–สสส. (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2564)
ประกาศ(ร่าง)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศุนย์ยกระดับทักษาด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)