ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ.2564
แบบสมัครและแบบเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องอาหารติดแอร์ อาคารปราโมทย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คการทำงานและ Re-Start Up ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง