คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/2_notice/e_bid3642.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด (ส่วนปรับปรุงระบบ ปรับอากาศ) แบบทำน้ำเย็น Chiller) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องอาหารติดแอร์ อาคารปราโมทย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง