คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_setup_air_PramosB_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวอาคารพจมาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๔
ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2564