คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/2_notice/e_bid4642.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด (ส่วนปรับปรุงระบบ ปรับอากาศ) แบบทำน้ำเย็น Chiller) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง