ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาโครงการเชฟพรีเมียม รับสมัคร ถึง 14 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ โรงเรียนคันธพิทยาคาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนสามัคคีศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ และโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง โดยมีนักเรียนสนใจสอบถามข้อมูลการสมัคร ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมโครงการพิเศษ "สานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ทำพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม